المشروبات الباردة

لفندر ليمونيت

4.50 د.أ

ميلك شيك اوريو

4.80 د.أ

ميلك شيك شوكليت

4.40 د.أ

ميلك شيك بابل جم

4.80 د.أ

فربتشينو كراميل

4.80 د.أ

موهيتو

4.30 د.أ

ميلك شيك عربية

4.80 د.أ

ميلك شيك فنيلا

4.40 د.أ

ميلك شيك تشيز كيك

4.80 د.أ

ميلك شيك سنكرز

4.80 د.أ

ميلك شيك ستروبري

4.80 د.أ

ميلك شيك فيريرو

4.80 د.أ

فربتشينو شوكليت

4.30 د.أ

فربتشيو فنيلا

4.30 د.أ

ايس لاتيه

3.95 د.أ

ايس موكا

3.95 د.أ

ايس كوفي

3.95 د.أ

بتر ليمون

2.40 د.أ

بيريه

2.95 د.أ

مشروبات الطاقه

3.40 د.أ

مشروبات غازيه

2.00 د.أ

مياه معدنيه

0.99 د.أ

سكوب ايس كريم

2.95 د.أ

العصائر

برتقال

3.40 د.أ

ليمون ونعنع

3.40 د.أ

ليمون وريحان

3.40 د.أ

كيوي

3.40 د.أ

اناناس

3.40 د.أ

جزر

3.40 د.أ

فراولة

3.40 د.أ

جوافة

3.40 د.أ

منجا

4.50 د.أ

فرغلي

4.90 د.أ

تفاح

3.60 د.أ

رمان

4.70 د.أ

الكوكتيل

ستروبري كوكونت

4.50 د.أ

ام كي

3.75 د.أ

هلثي ترف كوكتيل

5.50 د.أ

روكا ليمونيت

5.50 د.أ

ترف كوكتيل

5.75 د.أ

بينا كولادا

4.50 د.أ

مكس بيري

4.10 د.أ

بنجر

4.50 د.أ

داينامت كوكتيل

4.75 د.أ

باشن فروت كوكتيل

5.30 د.أ

ترف موكتيل

5.95 د.أ

تمر مع هيل وقرفة

5.30 د.أ

موز بحليب

4.30 د.أ

افوكادو

5.75 د.أ

روكا ليموند

4.30 د.أ

السموذي

فرمنتو

4.50 د.أ

فراولة وريحان

4.50 د.أ

جوافة وريحان

4.50 د.أ

باشن فروت

4.50 د.أ

المشروبات الساخنة

سحلب ترف الفاخر

3.10 د.أ​

دارك / وايت موكا

2.90 د.أ

كراميل ميكاتو

2.90 د.أ

هوت شوكليت مارشميلو

3.50 د.أ

كابتشينو

3.25 د.أ

لاتيه

3.75 د.أ

بكج اميركن ترف

6.50 د.أ

هوت لوتس

5.10 د.أ

افوكاتو

3.75 د.أ

هوت شوكليت

3.95 د.أ

هوت شوكليت فينوا

4.40 د.أ

هوت بيستاشيو

5.40 د.أ

اسبرسو سنجل

2.70 د.أ

اسبرسو دبل

3.30 د.أ

نسكافيه

2.70 د.أ

اميركان

2.95 د.أ

امريكانو

2.95 د.أ

ميكياتو

2.80 د.أ

كراميل ميكياتو

2.95 د.أ

شاي

2.65 د.أ

شاي سبيشل

2.95 د.أ

مكس هلثي اعشاب

2.95 د.أ

اعشاب

2.45 د.أ

قهوة تركية دبل

3.30 د.أ

قهوة تركيه سنجل

2.30 د.أ

ميركان كريمي

2.40 د.أ

قهوة تركية دبل

3.30 د.أ

قهوه فرنسيه

3.45 د.أ

شاي اخضر

2.70 د.أ

دله قهوه عربيه

4.00 د.أ​